โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม
รายการหลัก
 
  คำสั่งปี 2559
 

คำสั่งปี 2563

  คำสั่งปี 2564
คำสั่ง
 
คำสั่งโครงสร้าง ปี 59
คำสั่งโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS
คำสั่งเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
สอบราคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/59 (13 ตุลาคม 59)
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่