โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง   อัตลักษณ์ .... กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ค 33201
เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - นายจักรพงษ์   ทิพย์ปัญญา
      -  บทคัดย่อ
       - สื่อ cai
        
    - ชื่อผลงาน

- รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    - ผู้จัดทำ - นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก 
      -  บทคัดย่อ
   
     - ชื่อผลงาน - การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินโครงการ/ โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
     - ผู้จัดทำ - นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  - บทคัดย่อ
   
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
    - ชื่อผลงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 9 Step โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โดย นายสมชาย จันทร์ตะมะตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่พิมพ์ 2566

    - ผู้จัดทำ - นายสมชาย จันทร์ตะมะ
      - การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
        
   
   
    - ชื่อผลงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาเพิ่มเติม เคมี 3 โดย นายสมชาย จันทร์ตะมะตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่พิมพ์ 2566

    - ผู้จัดทำ - นายสมชาย จันทร์ตะมะ
      - ชุดกิจกรรมอัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี
        
   
    - ชื่อผลงาน

-รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    - ผู้จัดทำ - นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง
      - บทคัดย่อ
    - ปกชุด1งาน
    - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่-1-คำนำ-สารบัญ
    - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่-1งาน
    - ปก2พลังงานจลน์
    - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่-2-คำนำ-สารบัญ
    - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่-2พลังงานจลน์
        
    - ชื่อผลงาน

-รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - นายเดช อุทธิยัง
      - บทคัดย่อ
       - แบบฝึกทักษะ
   
    - ชื่อผลงาน

-รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    - ผู้จัดทำ - นายสมชาย จันทร์ตะมะ
      - บทคัดย่อ
       - แบบฝึกทักษะ
   
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม
       
    - ชื่อผลงาน

- ผลการจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีAR วิชารักษ์เชียงใหม่ เรื่อง แอ่วเวียงเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

    - ผู้จัดทำ -นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
      -  บทคัดย่อ
       
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชารักษ์เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (CBL) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

    - ผู้จัดทำ -นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- รายงายการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project – Based  Learning : PBL) เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    - ผู้จัดทำ - นายธราพงษ์   ศรีสวัสดิ์
      -  บทคัดย่อ
       
    - ชื่อผลงาน

- รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบซิปปา เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - นายนิรันดร์ ปัญญาธรีะสกุล
      -  บทคัดย่อ
       
    - ชื่อผลงาน

-ผลการจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง(Augmented Reality : AR) วิชาหน้าที่พลเมือง3 (เพิ่มเติม)ส30203 เรื่อง “คำสอนของพ่อ”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    - ผู้จัดทำ -นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 2 ส 21102 เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

    - ผู้จัดทำ -นายบรรจบ นะฝั้น
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    - ผู้จัดทำ -นายจีราวัฒน์ จั๋นต๊ะวงค์
      -  บทคัดย่อ
        
        
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา
    - ชื่อผลงาน

- รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง เรื่อง ทัศนธาตุสู่การสร้างงานทัศนศิลป์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

    - ผู้จัดทำ - นายธนากร ศรีอุทธา
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านดนตรีตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) เรื่อง โน้ตสากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    - ผู้จัดทำ -นายรุ่งสุริยา  อาปมาเถ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - ชื่อผลงาน

- รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการ สรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    - ผู้จัดทำ - นางวิษา  มณฑา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอน (Tutorial Instruction)  รายวิชา ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ -นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสัก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
    - ชื่อผลงาน

- ชุดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เรื่อง กรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

    - ผู้จัดทำ - นายคนองเดช มณีจักร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง พัฒนาการช่วงวัยและการปรับตัวของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

    - ผู้จัดทำ - นายเกียรติชัย ปนคำปิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
- กลุ่มสาระภาษาไทย
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ ตามแนวทฤษฎี           
             คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (RAKTHAI Model)

    - ผู้จัดทำ -นางภูสิริน  ตาอิ่น
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิด RAKTHAI model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ -นางภูสิริน  ตาอิ่น
      -  บทคัดย่อ
        
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    - ผู้จัดทำ - นางสาวอรุณ ศรีเงิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
      -  บทคัดย่อ
        
        
- ชุมชนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน

    - ผู้จัดทำ - นางสาวแสงมณี ผมปัน
      -  บทคัดย่อ
 
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา(Polya)  เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียน

    - ผู้จัดทำ - นางสาวแสงมณี ผมปัน
      -  บทคัดย่อไปยังกลุ่มสาระ
 
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
 

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ