ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็ก

โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เครื่องบินเล็กขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2553 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ที่มีความสนใจด้านการทำเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ภายในห้องมีบอร์ดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเครื่องบินเล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ทำในส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน และระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมนุมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุได้ประสบผลสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการฝึกนัดเรียนได้คิดได้ปฏิบัติ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับจังหวัดเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาแข่งขันงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดพิจิตรเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ได้รับรางวัลเหรียญเงินทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ห้องเครื่องบินเล็กยังเปิดบริการให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ โปรแกรมการฝึกบิน ไว้บริการทดสอบบินด้วย

 

ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้

ครูเดช อุทธิยัง

โทร. 08-61978975

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-459040-1 www.mae-ai.ac.th