ศูนย์ฝึกทักษะการใช้หุ่นยนต์

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  และเริ่มมีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์สำหรับงานสำรวจ หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศ หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะการคิดโดยใช้หุ่นยนต์ขึ้น เมื่อ  ปีการศึกษา  2553  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยเปิดให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม  หรือค่าย Robot Camp Junior  ดังนี้
- หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น
(MINDSTORMS NXT Software)
- หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง 
(MINDSTORMS NXT Software)
- หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น (RobotC)
- หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง (RobotC)

 

ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้

ครูนรเศรษฐ์ กันศร

โทร. 08-73004090

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-459040-1 www.mae-ai.ac.th