ศูนย์การเรียนรู้วิยาศาสตร์พื้นฐาน

จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ในศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบ่งโซนการเรียนรู้ทั้งหมดเป็น 7 โซน ได้แก่

  1. โซนการแก้ปัญหาแสนสนุก

  2. โซนมวล น้ำหนักและสมดุล

  3. โซนแสง

  4. โซนแรงและการเคลื่อนที่

  5. โซนร่างกายและสุขภาพ

  6. โซนไฟฟ้าและแม่เหล็ก

  7. โซนเสียง

เปิดให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่สนใจโดยมีมัคคุเทศน้อยคอยบริการบรรยายให้ความรู้

 

 

ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้

ครูครูทับทิม ต๊ะสิน

โทร. 08-84011711

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-459040-1 www.mae-ai.ac.th