ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่อาย

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่อาย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของดินแดนบริเวณที่เป็นที่ตั้งของอำเภอแม่อายในปัจจุบัน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีการดำรงชีวิต ของผู้คนในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับแม่อายจะแยกออกจากฝางและไชยปราการไม่ได้เนื่องจากดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนเดียวกันตั้งแต่อดีต ศูนย์การเรียนรู้นี้ยังนำเสนอตำนาน “เวียงมะลิกา”และ“เจ้าแม่มะลิกา” สัญลักษณ์ประจำอำเภอแม่อาย ทั้งยังเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ ต่าง ๆ ในอดีตตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่อาย แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแม่อาย
โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ประจำ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่อาย” เพื่อให้บริการแก่สถานศึกษา หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชนทั่วไป

 

ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้

ครูนิรันดร์ ปัญญาธีระสกุล

โทร. 08-61199746

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053-459040-1 www.mae-ai.ac.th