โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
E-mail : maeaischoolmail@gmail.com