คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2556 - 2560

   
   
   
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ
   
   
ประธานกรรมการสถานศึกษา
   
         
นายวัลลภ มหาวรรณ
นายประเสริฐ คำสอน
นายบุญทา แสนคำชื่น
ดาบตำรวจรักษ์ศาล โปธิตา
นายจตุพล ไชยธีรวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
     
นายชาตรี สุรินทร์ต๊ะ
นายชาญชัย ศรีชิรพันธ์
นายวิชัย ใจพิแสง
นางสาวกัญญอัญญ์ ศรีวิไชย
นายมานะ วุฒินันชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
 
     
 
นายสมมิตร ทองชัย
พระครูปลัดปรีชา สุปญฺโญ
พระสมุห์ยุทธนา ญาณเมธี
นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์
 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการและเลขานุการ