นายพล ใจบรรหาร
กรรมการ
นายริว อุตเจริญ
นายริว อุตเจริญ
กรรมการ
นายวัฒนา สุวรรณ์
กรรมการ
ดต.รักษ์ศุล โปธิตา
ดต.รักษ์ศุล โปธิตา
กรรมการ
นายจตุพล ไชยธีรวัฒน์
นายจตุพล ไชยธีรวัฒน์
กรรมการ
นายภิภพ ทวีชัย
นายภิภพ ทวีชัย
กรรมการ
นายอุ่นเรือน สุนันต๊ะ
นายอุ่นเรือน สุนันต๊ะ
กรรมการ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ
กรรมการ
พระโอฬาร วชิรปัญโญ
พระโอฬาร วชิรปัญโญ
กรรมการ
พระอธิการปรีชา สุปัญโญ
พระอธิการปรีชา สุปัญโญ
กรรมการ
นายเจริญ กาอินทร์
นายเจริญ กาอินทร์
กรรมการ
นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์
นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์
กรรมการและเลขานุการ
นายประสิทธิ์ ชัยมณี
นายประสิทธิ์ ชัยมณี
กรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้พื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2555


นายธีรพล คำจันทร์
นายธีรพล คำจันทร์
ประธานกรรมการ

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————