โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
การประเมิณงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English we can
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคมร่วมประชุมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ประชุมหลักสูตรกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา 11-12 ตค. 60
แนะนำตัวนักศึกษาจีนและนักศึกษาฝึกสอน
พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาอปท.ระดับภาค วังจันทน์เกมส์จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
มอบเหรียญรางวัลคัดตัวนักกีฬาเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ต้อนรับคณะนิเทศจากอบจ. และการประชุมผู้ปกครองหลักสูตรทวิศึกษา
กิจกรรมออกแนะแนวของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันภูเก็ตเกมส์และกีฬาเบญจมิตรนักเรียน
เปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสัมมาชีพ "Open House"
ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2561
ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2561
เตรียมจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
การดำเนินการนิเทศ และติดตามและประเมิณผลการดำเนินงาน วันที่ 14 กพ.
สอบสมรรถนะ ม.1-2 2561
ติวโอเนท ม.6
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ วันที่23
การตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=727861954067296
ครูธนากร ครูธราพงษ์ ครูสุขสันต์ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725941284259363
ครูคนองเดช มณีจักร นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการรับการประเมิน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=725380987648726
พิธีมอบรางวัลแกครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะ 2560  
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=721510161369142
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัด 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718675761652582
พิธีต้อนรับดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=718084411711717
รูปภาพบนไทม์ไลน์
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=611989388987887
รายการอัพโหลดจากมือถือ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=656020317918127
อบรมและศึกษาดูงานการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=715880875265404
อบรมสัมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=711667739020051
ภาพงานสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ปี2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=692878264232332
พิธีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ภัทริณี ฟองศรี ผู้บริหารและคณะครู
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=687913394728819
การประเมินเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=681552402031585
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน "สิริมะลิกา ๒๕๕๙"
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677608799092612
ผอ.ภูมิไพรัตน์มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677595145760644
งานปัจฉิม 16 มีนา 60
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=677520005768158
ดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหลวง
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=676619029191589
พิธีมอบชื่อดอกไม้แก่นักเรียนที่มีที่เรียนต่อ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=673952492791576
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655918177928341
 
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=655182771335215
 
เบื้องหลังงานปฏิรูปการศึกษาวันที่ 29 มกราคม 2560
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=654632248056934
งานประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนผู้ปกครองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=650362218483937
กิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 2 3 4 6 7 8 15 16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=644756955711130
พิธีคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=638539876332838
งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ otop อ.แม่อาย
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=634799400040219
กิจกรรมแนะแนวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=621368651383294
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=618295968357229
ประชุมผู้ปกครอง 15 พฤศจิกายน 2559
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=617186561801503
คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มาเยี่ยมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=615258055327687
ประชุมคณะกรรมการสถาณศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610965369090289
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้คิด-รู้ทำ บ้านห้วยน้ำเย็น
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=610442605809232
ดูงานห้วยเมืองงามกับสวน๙๙
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=607440649442761
ติว a-math
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=600675943452565
อบรมจราจร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=593625234157636
ผลงานนักเรียนในวิชาสัมมาชีพ
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=590860404434119
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 21/9/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563754033811423
คณะครูและนักเรียนจากจีนมาแลกเปลี่ยน 7/19/16
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=563056887214471
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/59 13 มิ.ย.59
https://www.facebook.com/pg/maeaischoolofficial/photos/?tab=album&album_id=555484444638382

 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้