โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561(28 ธ.ค. 60)
รับโอนข้าราชการครู จำนวน 12 อัตรา (27 ก.ย. 59) 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 2/2560(1 พ.ย. 60)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี 2560(29 ก.ย. 60)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2561

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ทำการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในโครงการของคณะกรรมการนักเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

18 มกราคม 2560

   การดำเนินการนิเทศ และติดตามและประเมิณผลการดำเนินงาน วันที่ 14 กพ. 2561 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

13 กุมภาพันธ์ 2561

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อเป็นกา รเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักเรียน สู่การเรียนรู้สากลการเรียนรู้วัฒนธรรมการเฉลิ  มฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับของไทยอย่างไร ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

30 มกราคม 2561

   วันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ดูรูปภาพทั้งหมด

26 มกราคม 2561

   26 มกราคม 2561
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันก๊ฬาสีนักเรียนประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม มีวัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้แก่ผู้ ้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรูปภาพทั้งหมด

18 มกราคม 2561

   วันที่ 18 มกราคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมงานกีฬาเบญจมิตรครู เพื่อเชื่อมความสามัคคีของครูสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้