โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง.....   อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานประเมินตนเอง (SAR)
  ภาพกิจกรรมตามมาตรฐานงาน สมศ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 59
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/59
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/58
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 58
- พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2558
- พิธีบวงสรวงน้ำเจ้าแม่มะลิกา
- กิจกรรมค่ายธรรมาภิบาลโครงการ 12
- กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557
- กิจกรรมวันตรุษจีน 57
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 58
- งานเปิดบ้านวิชาการ 57
- วันพ่อแห่งชาติ 57
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
- งานประเพณีลอยกระทง 57
- ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศจีน
- กิจกรรม ASEAN DAY 57
- วันแม่แห่งชาติ 57
- สัปดาห์สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 57
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอนข้าราชการครู จำนวน 12 อัตรา (27 ก.ย. 59) 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2560(16 ก.ค. 60)
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ(22 พ.ค. 60)
ประกาศสอบจ้างเหมาอาหารกลางวัน 1/2560(25 เม.ย. 60)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน(7 เม.ย. 60)
 
ดูทั้งหมด
กิจกรรม

24 มิถุนายน 2560

    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ดูรูปภาพทั้งหมด

22 มิถุนายน 2560

   22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่มะลิกา และพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 10.10 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกต เวทีของลูกศิษย์นอกจากนี้ยังเป็นการ ส่งเสริม สืบสานค่านิยมอันดีงานของประเพณีวัฒนธรรมไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย

ดูรูปภาพทั้งหมด

9 มิถุนายน 2560

    วัน ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ขอให้ท่านมีความสุขในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนอำเภอแม่อายสืบไป

ดูรูปภาพทั้งหมด

6 มิถุนายน 2560

    วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด

16 มีนาคม 2560

    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 11.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมถึงเป็นการชื่นชมนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรมดี มีจิตเป็นสาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อ หรือไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ดูรูปภาพทั้งหมด

17 กุมภาพันธ์ 2560

   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสร้างความสามัคคีแก่นักเรียนและคณะครู

ดูรูปภาพทั้งหมด

30 ธันวาคม 2559

   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งได้ส่งความสุขให้แก่กันและกัน อีกทั้งนักเรียนยังได้แสดงความสามารถทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ซึ่งจัดงานขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมด

1 ธันวาคม 2559

    นักกีฬาจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ไก่ขาวเกมส์ 2016 "เกมส์แห่งความสุข" ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬากลางและสนามกีฬาต่างๆในเขตเทศบาลนครลำปาง และได้มีการจัด พิธีมอบรางวัล ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ดูรูปภาพทั้งหมด

 
กิจกรรมทั้งหมด==>
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  


ผู้บริหาร
ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องศูนย์การเรียนรู้