โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง   อัตลักษณ์ .... กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ผลงาน
 
 
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
 
กลุมสาระวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
 
กลุ่มสาระการงานฯ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
สรุปองค์ความรู้จากการอบรมสัมนาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- ชื่องาน

-

- ผู้เข้าร่วมการอบรม -
- เอกสาร     -  
       -
   
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- ชื่องาน

-

- ผู้เข้าร่วมการอบรม -
- เอกสาร     -
    -
        
   
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม
- ชื่องาน

-

- ผู้เข้าร่วมการอบรม -
- เอกสาร      -  
       
        
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา
- ชื่อผลงาน

-

- ผู้เข้าร่วมการอบรม -
- เอกสาร     -  
        
- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ชื่อผลงาน

-

- ผู้เข้าร่วมการอบรม -
- เอกสาร     -  ไปยังกลุ่มสาระ
 
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th