โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
คำขวัญ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม..... ปรัชญา ปญฺญา วธเนน เสยฺโย "ปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์"..........สีประจำโรงเรียน ขาว-แดง   อัตลักษณ์ .... กิจกรรมดี มีน้ำใจงาม
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.053-459-040 โทรสาร.053-459-041
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายการหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ผลงาน
 
 
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
 
กลุมสาระวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
 
กลุ่มสาระการงานฯ
   
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก
โรงเรียนต้นแก้ว
 
เผยแพร่สื่อ cai
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
    - ชื่อผลงาน

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ค 33201
เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - นายจักรพงษ์   ทิพย์ปัญญา
      -  บทคัดย่อ
       - สื่อ cai
   
     - ชื่อผลงาน - การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การประเมินโครงการ/ โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
     - ผู้จัดทำ - นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  - บทคัดย่อ
   
    - ชื่อผลงาน

-รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - เดช อุทธิยัง
      - บทคัดย่อ
       - แบบฝึกทักษะ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม  
    - ชื่อผลงาน

- รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบซิปปา เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    - ผู้จัดทำ - นายนิรันดร์ ปัญญาธรีะสกุล
      -  บทคัดย่อ
         
 
 
 
เว็บไซต์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมัครสอบ gat-pat ทุนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
nrct.ac.th