ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
31 ต.ค. 2559

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 4 44 70 114
ม.2 4 47 81 128
ม.3 4 64 67 131
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 11 155 218 373
ม.4 5 65 87 152
ม.5 5 31 108 139
ม.6 5 54 79 133
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 150 274 424
รวมทั้งสิ้น 26 305 492 797