ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
10 มิถุนายน 2557

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 4 60 86 146
ม.2 3 65 60 125
ม.3 3 24 75 99
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 10 149 221 370
ม.4 5 73 104 177
ม.5 5 67 97 164
ม.6 5 52 125 177
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 192 326 518
รวมทั้งสิ้น 25 341 547 888