ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
10 มิถุนายน 2556

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 3 73 64 137
ม.2 3 30 77 107
ม.3 3 41 54 95
รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 9 144 195 339
ม.4 5 72 101 173
ม.5 5 48 132 180
ม.6 5 52 109 161
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 172 342 514
รวมทั้งสิ้น 24 316 537 853