จำนวนครู - อาจารย์ จำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด
ปีการศึกษา 2557 , 10 มิถุนายน 2557

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ระดับวุฒิสูงสุด รวม
ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ฝายบริหาร 2 - 2 2 - - 6
ภาษาไทย - - - 6 - - 6
สังคมฯ 1 - 4 2 - - 7
พลศึกษาฯ - - 3 - - - 3
วิทยาศาสตร์ - - 2 3 - - 5
คณิตศาสตร์ 1 - - 4 - - 5
ภาษาต่างประเทศ - - 1 5 - - 6
ศิลปศึกษา - - 2 1 - - 3
การงานอาชีพและเทคโนฯ - - 4 2 - - 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) - - 1 - - - 1

รวมทั้งสิ้น

4 - 19 25 - - 48