ข้าราชการครู-บุคคลากรจำแนกตามฝ่าย
ปีการศึกษา 2561 , 8/06/61

[บริหาร] [ ภาษาไทย ] [สังคมศึกษา] [พลศึกษา] [วิทยาศาสตร์] [คณิตศาสตร์] [อังกฤษ] [ศิลปะ] [การงานฯ][บุคคลากรฯ][ตำแหน่งอื่น]

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3 ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานนโยบาย
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวอรุณ ศรีเงิน ครูชำนาญการ คศ.1 -

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ครูผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา
ครชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - -
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายอนุวัฒน์ ปิงยศ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย)
-
-
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2,ม.3
ครชำนาญการพิเศษ
คศ.2
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ม.4,ม.5,ม.6
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ม.4,ม.5,ม.6
คร
คศ.1
-
ครูผู้ช่วย
-
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
-
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
คร
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา
นายธนพล ชัยวุฒิ พนักงานจ้าง อบจ. (ครูผู้ช่วย) - - ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลย
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[ Go Top]

บุคคลากรสนับสนุนทางการศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
-
งานเอกสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
จัดการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
-
-
จัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ
นายอัครเดช ขยันกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - - จัดการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
นางสาวอภิรารัศม์ กิตติรัชช์โภคิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ - - จัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ

 

ตำแหน่งอื่น

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
นักการ
-
-
ทำความสะอาดอาคาร
นักการ
-
-
ทำความสะอาดอาคาร
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
พนักงานขับรถยนต์
-
-
ขับรถ
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
นักการ
-
-
ทำความสะอาดอาคาร
ยาม
-
-
รักษาความปลอดภัย
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
พนักงานขับรถยนต์
-
-
ขับรถ
ยาม
-
--
รักษาความปลอดภัย
[ Go Top]