ข้าราชการครู-บุคคลากรจำแนกตามฝ่าย
ปีการศึกษา 2561 , 1/2/62

[บริหาร] [ ภาษาไทย ] [สังคมศึกษา] [พลศึกษา] [วิทยาศาสตร์] [คณิตศาสตร์] [อังกฤษ] [ศิลปะ] [การงานฯ][บุคคลากรฯ][ตำแหน่งอื่น]

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คร
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารบุคคล
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวอรุณ ศรีเงิน
ครู
คศ.2 ชำนาญการ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - -
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - -
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชนาทิป ปิงยศ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.1
-
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2,ม.3
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ม.4,ม.5,ม.6
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ม.4,ม.5,ม.6
คร
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.1
-
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครู
คศ.1
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
คร
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.1 - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู)
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครู
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครู
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครู
-
-
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
[Go Top]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปะ
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา
ครู
คศ.1
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
นายธนพล ชัยวุฒิ พนักงานจ้าง อบจ. (ผู้ช่วยครู) - - ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
คร
คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
ครู
คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
คร
คศ.2
ชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี
ครผู้ช่วย
-
-
ครูผู้สอนวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู
คศ.2
ชำนาญการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[ Go Top]

บุคคลากรสนับสนุนทางการศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
-
งานเอกสาร
นายอัครเดช ขยันกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - จัดการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
-
จัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
-
จัดการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมผกา พรมมินดร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - จัดการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล

ตำแหน่งอื่น

ชื่อ
ตำแหน่ง
อันดับ
วิทยฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่
นักการ
-
-
ทำความสะอาดอาคาร
นักการ
-
-
ทำความสะอาดอาคาร
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยาม
-
-
รักษาความปลอดภัย
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
พนักงานขับรถยนต์
-
-
ขับรถ
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
คนสวน
-
-
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยาม
-
-
รักษาความปลอดภัย
[ Go Top]