จำนวนบุคลากรในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ปีการศึกษา 2560 , 12 กันยายน 2560

ประเภทบุคลากร

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ

1

-

1

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ 1 - 1

ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

-

1

1

ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

11

7

18

ครู คศ.1 5 4 9

ครูผู้ช่วย

1

3

4

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ช่วย)

3

7

10

ไปช่วยราชการ

1

-

-

มาช่วยราชการ

-

-

-

ลาศึกษาต่อ

-

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

2

ยาม

2

-

2

พนักงานจ้างชั่วคราว

3

3

6

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

1

1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-

1

1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

-

1

1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

-

1

รวม

30

28

58