จำนวนบุคลากรในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 , 1 พฤศจิกายน 2561

ประเภทบุคลากร

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ

1

-

1

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - 1 1

ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3

1

4

ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

12

7

19

ครู คศ.1 - 9 9

ครูผู้ช่วย

1

4

5

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ช่วย)

3

7

10

ไปช่วยราชการ

-

-

-

มาช่วยราชการ

-

-

-

ลาศึกษาต่อ

-

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

2

ยาม

1

-

1

พนักงานจ้างชั่วคราว

3

5

8

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-

1

1

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

1

1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1

-

1

รวม

28

37

64