ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม


ที่

ชื่อ-นามสกุล

วันดำรงตำแหน่ง

วันสิ้นสุด

1.

นายประสิทธิ แสนไชย

10 พ.ค. 2518

16 ต.ค. 2518

2.

นายสุธรรม โพธิ์แก้ว

1 ธ.ค. 2518

1 มิ.ย. 2521

3.

นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์

12 มิ.ย. 2521

11 ต.ค. 2524

4.

นายยงยุทธิ์  สรรพอุดม

18 ธ.ค. 2525

31 พ.ค. 2528

5.

นายสมศักดิ์ โคกทอง

1 มิ.ย. 2528

15 พ.ค. 2530

6.

นายชาญ  อริยะวงศ์

16 พ.ค. 2530

8 ม.ค. 2532

7.

นายวิโรจน์  นามบุรี

9 ม.ค. 2532

24 พ.ค. 2532

8.

นายเฉลิมพล  ขุททะกะพันธ์

25 พ.ค. 2532

14 ก.พ. 2534

9.

นายวิโรจน์  นามบุรี

13 มี.ค. 2534

31 พ.ค. 2534

10.

นายประมวล  พุทธานนท์

1 มิ.ย. 2534

22 ม.ค. 2540

11.

นายไพฑูรย์  ไชยนันท์

23 ม.ค. 2540

30 ก.ย..2543

12.

นายเรืองฤทธิ์  อภิวงค์

9 พ.ย. 2543

31 ต.ค. 2559

13.

ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์

1 มิ.ย. 2560

ปัจจุบัน