25 พฤศจิกายน 2554
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25
พฤศจิกายน 2554 ณ สนามโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อการลูกเสือและพสกนิกรชาวไทย