16 มกราคม 2555
     ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อายร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดงานวันครูขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น
และโรงเรียนส่งเสริมระบบดูแลนักเรียนดีเด่น คณะครูได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐระวี จิตตะ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวมนัญชยา อย่างเจริญ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์ กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยรุ่งสุริยา อาปะมาเถ กลุ่มสาระศิลปะ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย นางสาวลาวัลย์ ลีลาศีลธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และคณะครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554 จากคุรุสภา ได้แก่
นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง นายมานะ วุฒิชัย นางวราลักษณ์ วุฒินันชัย
นางสาววิชชุดา กันทะมาลา นางสุจินดา ณะวิชัย นางสาวสุพัตรา บูรณะพิมพ์