26 ตุลาคม 2554

     คณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 4 ท่าน ได้รับคัดเลือกจาก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการครูดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2553 ได้แก่ นายคนองเดช มณีจักร นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาววิชชุดา กันทะมาลา นางสุจินดา ณะวิชัย ณ โรงแรมแทนเจอริน