ครูอรวรรณ์ กันทะนนท์ ครูผู้ควบคุมทีม นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 16 คน เข้าร่วม
การแข่งขัน ทักษะวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ในรายการ การแสดงาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554