19 ธันวาคม 2554
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
ประจำปี 2554 ในวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม