โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการการบริหารสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สบ.มจ.) ในวันที่ 21 - 23
ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม