30 ธันวาคม 2554
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Fun and wish on Christmas day 2011
ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งได้ส่งความสุขให้กันและกันอีกทั้ง
นักเรียนยังได้แสดง ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร