10 พฤศจิกายน 2554
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2554
เพื่อให้นักเรยนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมอันดีงามของไทย/
ล้านนา อีกทั้ง สามารถให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง และยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย