1 ธันวาคม 2554
     เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 ใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว


5 ธันวาคม 2554
     โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี
2554 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว