22 กุมภาพันธ์ 2555
     นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้รับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนแกนนำดีเด่นส่งเสริม
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงเรียนฝางชินูปถัมภ์